Právní informace

Úvod

Vítejte na stránkách Ontex.com (dále jen „stránky”). Toto právní oznámení upravuje používání stránek jednotlivými návštěvníky (dále jen „návštěvník”). Používáním těchto stránek návštěvník souhlasí, že bude dodržovat obsah tohoto právního oznámení a bude jím vázán.

Společnost Ontex si vyhrazuje právo toto právní oznámení kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu upravit nebo doplnit. Upravené právní oznámení se uplatní na používání stránek počínaje dnem zveřejnění upraveného právního oznámení na stránkách. Každý návštěvník je povinen toto právní oznámení pravidelně kontrolovat a seznámit se s jeho poslední verzí.

Tyto stránky obsahují oblasti přístupné všem návštěvníkům, jakož i oblasti chráněné heslem. Toto právní oznámení se vztahuje jak na veřejně přístupné části těchto stránek, tak na oblasti těchto stránek chráněné heslem.

Podmínky používání

Každý návštěvník je pro vnitřní obchodní použití nebo pro osobní, nekomerční použití oprávněn si prohlížet tyto stránky, kopírovat nebo ukládat si položky a informace z těchto stránek a tisknout strany z těchto stránek. Žádnou část těchto stránek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ontex kopírovat, upravovat, překládat, opakovaně zveřejňovat, zobrazovat, poskytovat k ní licenci, reprodukovat ji nebo přenášet v jakékoliv formě či jakýmikoliv prostředky, elektronicky, mechanicky, kopírováním, záznamem či jinak. Na návštěvníka nepřecházejí žádná práva, nároky ani podíly k těmto stránkám, kromě omezených práv používání těchto stránek za podmínek zde výslovně upravených.

Stránky je zakázáno používat jakýmkoliv způsobem, který způsobuje či může způsobit poškození webových stránek nebo ohrozit dostupnost či přístupnost stránek, či který je jakýmkoliv způsobem nezákonný, ilegální, podvodný nebo škodlivý. Současně stránky nelze využívat k žádným nezákonným, ilegálním, podvodným nebo škodlivým účelům ani činnostem.

Tyto stránky se nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ontex používat pro žádné účely související s marketingem nebo systematickou či automatizovanou činností shromažďování informací (včetně například třídění, dobývání dat, extrakce dat a sběru dat) na stránkách či v souvislosti s nimi.

Práva duševního vlastnictví

Tyto Stránky a veškeré texty, rozložení, nákresy, fotografie, grafické a veškeré další prvky těchto stránek (dále jen „materiály”) jsou chráněny právy duševního vlastnictví včetně autorských práv. Společnost Ontex udílí pouze celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, odvolatelnou licenci k používání těchto stránek a materiálů za podmínek výslovně upravených v podmínkách používání. Veškerá další práva k těmto stránkám a materiálům jsou vyhrazena společnosti Ontex.

Veškeré obchodní názvy, ochranné známky a názvy domén na těchto stránkách, ať již zapsané nebo nezapsané, včetně loga a názvu Ontex, jsou chráněné právy duševního vlastnictví a veškeré používání takových obchodních názvů, ochranných známek a názvů domén vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Ontex.

V případě jakéhokoliv porušení našich práv duševního vlastnictví nemusí být peněžní náhrada dostatečným odškodněním. Kromě všech dalších případných práv a náhrad jinak dostupných společnosti Ontex bude mít tato společnost právo na konkrétní plnění nebo spravedlivé odškodnění formou předběžného soudního opatření či jinak.

Návštěvník, který se dozví o jakémkoliv používání těchto stránek nebo materiálů, které jsou v rozporu nebo mohou být v rozporu s kterýmikoliv právy duševního vlastnictví, je povinen to neprodleně oznámit společnosti Ontex na níže uvedených kontaktech.

Návštěvník, který se dozví o jakýchkoliv materiálech, o nichž se návštěvník domnívá, že porušují práva duševního vlastnictví návštěvníka nebo jakékoliv třetí osoby, je povinen to neprodleně oznámit společnosti Ontex na níže uvedených kontaktech.

Omezené záruky

Tyto stránky, materiály, produkty a služby dostupné prostřednictvím těchto stránek se poskytují „tak, jak jsou” bez prohlášení nebo záruk jakéhokoliv druhu. V maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Ontex, její přidružené společnosti a jejich příslušní jednatelé, úředníci, zaměstnanci, zástupci, nabyvatelé licencí a poskytovatelé služeb výslovně odmítají veškerá prohlášení a záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné, odvozené nebo zákonné, týkající se těchto stránek a materiálů.

Společnost Ontex nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí, ačkoliv věnovala veškerou péči zajištění přesnosti a aktuálnosti informací uvedených na stránkách. Společnost Ontex, její přidružené společnosti a jejich příslušní jednatelé, úředníci, zaměstnanci, zástupci, nabyvatelé licencí a poskytovatelé služeb bez omezení odmítají veškerá prohlášení a záruky (i) prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, (ii) nároku a neporušování práv, (iii) ohledně bezpečnosti těchto stránek, materiálů nebo systémů, (iv) ohledně přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, relevantnosti a spolehlivosti obsahu nebo (v) že tyto Stránky jsou bezchybné, jejich provoz bude nepřerušovaný či že neobsahují žádný typ malwaru.

Společnost Ontex, její přidružené společnosti a jejich příslušní jednatelé, úředníci, zaměstnanci, zástupci, nabyvatelé licencí a poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, speciální, příkladné nebo následné škody či ztráty, včetně ztráty zisku, příjmu, úspor, dat či dobré pověsti v souvislosti s používáním nebo ukončením práv návštěvníka k používání těchto stránek, materiálů nebo v souvislosti s produkty či službami poskytovanými prostřednictvím těchto stránek.

Veškerá výše uvedená omezení odpovědnosti se v maximálním rozsahu povoleném zákonem uplatní bez ohledu na to, zda domnělá odpovědnost vyplývá ze smlouvy, nedbalosti či jiného přečinu, absolutní odpovědnosti či na jiném základě.

Odškodnění

Každý návštěvník je povinen odškodnit společnost Ontex, její přidružené společnosti a jejich příslušné jednatele, úředníky, zaměstnance, zástupce, nabyvatele licencí a poskytovatele služeb a zajistit jejich ochranu a zavazuje se je odškodnit za všechny ztráty, škody, náklady, odpovědnost a výdaje včetně například nákladů na právní zastoupení a jakýchkoliv částek, které společnost Ontex uhradí třetí osobě formou vypořádání nároku či sporu na základě rady právních zástupců, které společnosti Ontex vzniknou či které utrpí v důsledku jakéhokoliv porušení podmínek upravených tímto dokumentem ze strany návštěvníka, či které vzniknou z případného tvrzení, že návštěvník jakékoliv ustanovení tohoto dokumentu porušil.

Hypertextové a jiné odkazy

Odkazy na tyto stránky jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ontex zakázány.

Tyto stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné stránky a odkazy na informační zdroje. Tyto stránky třetích osob a informace na nich obsažené slouží pouze pro zájem a pohodlí návštěvníků. Společnost Ontext nemusí takové třetí osoby nebo jejich stránky podporovat. V maximálním rozsahu povoleném platným zákonem společnost Ontext odmítá veškerou odpovědnost za případné škody vyplývající z kliknutí na tyto hypertextové odkazy nebo z jiného sledování těchto odkazů.

Úplnost smlouvy

Toto právní oznámení představuje celou dohodu mezi společností Ontex a návštěvníkem a nahrazuje veškeré předchozí ujednání a dohody týkající se používání těchto stránek a má před nimi přednost.

Salvatorní doložka

V případě, že bude kterékoliv z ustanovení tohoto dokumentu neplatné či nevymahatelné, zbývající ustanovení tím nebudou dotčena, zůstanou v platnosti a budou vymahatelná v plném rozsahu povoleném platným právem.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

Toto právní oznámení se bude řídit a bude vykládáno v souladu s belgickým právem a na veškeré spory související s těmito stránkami se bude vztahovat soudní příslušnost věcně příslušného soudu v Bruselu v Belgii.

Kontaktní údaje

Otázky, zpětnou vazbu či obavy týkající se používání těchto stránek lze zaslat poštou na adresu Ontex Group, Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst-Erembodegem (Belgie) nebo e-mailem na adresu ontexinternational@ontexglobal.com.